AULONA CENTER
Comments Off on QENDRA AULONA AULONA CENTER
Albanian Center for Population and Development
(Albanian Center for Population and Development)
AULONA CENTER VLORE
History of organization

Aulona Center in Vlore, is a branch of ACPD that is established since November 1998, initially as a branch of the Albanian Family Planning organization.

Aulona Center has a staff composed of the Center Manager which plays also the role of the project coordinator, and the nurse. Both of them are full time employees. There are also two doctors/gynecologist that are working part time, a psychologist and a cleaning lady. 

Aulona Center has its own group of volunteers composed of 25 active members which are supporting and organizing awareness events and other peer educating sessions.

The territory of its work is extended not only on Vlora city but also in all the rural areas including the four local government units of Qender, Orikum, Shushica and Novosela.

 Aulona Center has worked intensively during the last 6 years ( 2012-2018) in the rural areas of Vlora district through the project financed by Olof Palme International Center and Swedish government “Women and girls of rural areas, agent of change in the community” and “Mobilizing women for community development” . On the framework of these project Aulona Center has established four Independent Women Forums ( one in each LGUs Qender, Orikum, Novosele and Shushice). The women participants in these forums are empowered through the trainings and regulars meetings with local officials and the Alliance of Women Council Members of Vlora Municipality. So Aulona Center has already its focal points in the four LGUs of rural areas. In the same time Aulona Center has offered and continues to offers outreach services and sessions to educate women and young people on health issues, SRHR, gender equality, etc.

Target group diversity and service beneficiaries -The target groups are: the young people in need including key populations, the marginalized women and young people, women in general and women with special needs such as victims/survivors of gender based violence or domestic violence etc.

Every year thousands of women and young people benefit from the services offered in the ACPD Centers. The needs of the clients, their opinions and suggestions play an important role in designing the new services, IEC materials, furnishing our centers and improving the quality of services.

Aulona Center has a very good cooperation with the network of the NPOs active in Vlora district organizing together awareness campaigns for human rights in the international days such as: 8th of March, World Youth Day, Population Day, 16th days of activism against gender based violence, antitrafick awareness day, world contraception day, AIDS day, fight against abortion stigma day etc

 Partneship with local and national institutions During the past 20 years Aulona Center has build up very good relationships with the local government.

The Center offers licensed services of both types: Social services and health care services for the reproductive health.

The list of the daily services offered by our Center:

 • Counseling for family planning and reproductive health
 • A wide range of contraceptives
 • Pregnancy tests
 • Gynecological and obstetrical visits
 • Pap smear tests ( examination to prevent the cervical cancer)
 • Gynecological and obstetrical ultrasound diagnosis.
 • Licenses psychological and social counseling.
 • Pre and post abortion counseling.
 • HIV rapid tests
 • Trajnime të akredituara për personel mjekësor në fushën e shëndetit riprodhues
 • Seminare informuese me të rinjtë, gratë dhe familjet e tyre si dhe aktivitete ndërgjegjësuese.

Due to the reliability of the services offered by Aulona Center on 2005 started a three year project with cooperation of Vlora Municipality and World Bank funds in order to establish an integrated Center for social services for women and youth in need. After the project ended the Vlora Municipality kept its commitment towards social services by offering free of charge premises for Aulona Center until today. Aulona Center reports every four months to Vlora Municipality statistics of the social services and activities.

Aulona Center has established for the first time the Alliance of Women Council members with the support of the Olof Palme International Center and along with women from rural areas advocates for the fulfillment of their priority needs and the needs of the Social Contract of 2015 signed with the Leli mayor.

As a result of the lobbing and advocacy for the women rights are achieved important results reflected in the budget of the Municipality in the last years. In the same time Municipality has addressed 5 out of 10 points of the Social Contract.

Aulona Center has also a very good partnership with the Public health Directory of Vlora district, organizing acredited trainings with health care proffesionals of both rural and urban areas of Vlora in different topics such as: Reproductive Health and Rights, pre and post natal care, prevention of STIs, HIV/AIDS, family planning, psychosocial conselling, SGBV and domestic violence etc.

The Center is a Member of the Referral Mechanism of GBV, Multidisciplinary Technical Table, and Regional Antitrafick Committee.

Aulona Center has been an active member in drafting the Social Plan for Vlora Municipality considered already as an expert for women issues during the last 10 years. 

Aulona Center has contributed not only in improving the health services for women of Vlora district but also has contributed in improving the local democracy, empowering rural women, building up their capacities to speak out loud their needs and supporting Vlora Municipality in the participatory budgeting consultations.

Po ashtu Qendra ka kontribuar në përmirësimin e demokracisë lokale duke fuqizuar gratë rurale, duke i bërë të afta të ngrenë zërin për nevojat e tyre, dhe duke mbështetur Bashkinë Vlorë në proçeset e buxhetimit me pjesëmarrje. 

Aulona Center has its own Youtube channel where it publishes all its activities that have echo in the local or national TV, increasing so its visibility.

Aulona Center has also an active Facebook page with 3250 followers, where are reflected in real time all its activities and are kept the communications with our fans and supporters. An instagram account is also opened recently with 734 followers so far.  

https://www.facebook.com/qendra.aulona/ me 3232 followers

http://instagram.com/qendraaulona?igshid=pwfehv46muw0 734 followers

https://www.youtube.com/channel/UCcF2MIuMg6TMY87AU9c0bUw?view_as=subscriber

PROFIL

Enela Mone është menaxherja e Qendrës Aulona, degë e ACPD në jug të Shqipërisë, qysh më shtator 2002.

Ajo ka një experience të gjerë 20 vjeçare në fushën e menaxhimit të projekteve në sektorin e OJFve duke punuar për të drejtat dhe shëndetin e grave dhe të rinjve. 

Ajo ka menaxhuar shumë projekte jo vetëm në fushën e edukimit, shoqërore dhe shëndetsore  por edhe projekte që kanë pasur si qëllim të fuqizojnë të rinjtë, gratë dhe komunitetin rom dhe të rrisin pjesëmarrjen e tyre në vendimarrjen vendore.

 Ajo ka punuar po ashtu për të fuqizuar gratë rurale dhe për të bërë që zëri i tyre të dëgjohet nga zyrtarët vendore. Si rezultat i përpjekjeve të saj advokuese dhe lobuese një kontratë Sociale është nënshkruar me 2015 dhe 2019 me kandidatët për kryetare Bashkie në Vlorë me 10 çështje prioritare të grave të zonave rurale.

Gjatë viteve 2015-2019 ajo ka punuar për të ngritur dhe fuqizuar Aleancen e Grave Këshilltare të Këshillit Bashkiak Vlorë, ( me mbështetjen e Olof Palme International Center) dhe si pjesë e këtij keshilli, ka patur rezultate konkrete në përmirësimin e politikave dhe shërbimeve për gratë e bashkisë Vlorë.

Ajo përfaqësoi denjësisht ACPD si organizatë kampione për Europën në çështjet gjinore (në kuadër të rrjetit IPPF) përmes prezantimit të posterit në takimin me donatorët e IPPF në Londër më qershor 2016.

Znj. Mone ka vendosur bashkëpunim shumë të mirë me organizatat lokale dhe institucionet shtetërore në Vlorë. Ajo ka qenë një faktor për forcimin e shoqërise civile (duke punuar si koordinatore për jugun për Qendrën Kombëtare Burimore të shoqërise civile në Vlorë) dhe një aktore që ka sjellë ndryshime për kategoritë në nevojë duke qenë anëtare e zgjedhur e këshillit Bashkiak të qytetit.     Ajo ka ndikuar për forcimin e rrjetit të OJFve kundër dhunës me bazë gjinore dhe ka drejtuar fushata të rëndësishme advokacie. Puna dhe përkushtimi i saj kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore ka ndikuar për rritjen e vizibilitetit të ACPD duke e vendosur atë në vijen e parë për të drejtat e grave.

About The Author
en_USEnglish
sqAlbanian en_USEnglish